aanvraag hulpverlening

Reglement hulpverleningsaanvragen EHBO Vessem

Dit reglement is van toepassing op de inzet van EHBO hulpverlening bij evenementen door de EHBO vereniging Vessem, Knegsel en Wintelre (hierna kortweg EHBO Vessem c.a.).

Voor de aanvraag van hulpverlening dient het onderstaande aanvraagformulier gebruikt te worden. Deze info is noodzakelijk om een beperkte risico-analyse te maken, om een factuur te kunnen versturen en om contactgegevens te verkrijgen. Hierbij werken wij volgens ons AVG-reglement

Om de beschikbaarheid van EHBO-ers (Basis Eerstehulpverleners) te garanderen is het noodzakelijk dat organisatoren van evenementen/activiteiten minimaal 12 weken voor het evenement of activiteit de aanvraag indienen. Wij zullen uw aanvraag dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van uw evenement, beantwoorden. De vereniging hanteert het first come/ first service principe, d.w.z. hoe eerder uw aanvraag ingediend is hoe meer kans er is dat de aanvraag wordt gehonoreerd. Door de vele aanvragen en aangezien het vrijwilligerswerk is, kan het voorkomen dat wij uw aanvraag niet kunnen uitvoeren.

Wij nemen enkel hulpverleningsaanvragen voor niet-commerciële partijen (verenigingen /  stichtingen) die gevestigd zijn in Vessem, Knegsel of Wintelre in behandeling. Wanneer entreegeld wordt gevraagd van bezoeker en/of de aanvragende organisatie is geen vereniging / stichting, dan beschouwen wij het evenement als een commercieel evenement. Alleen evenementen die plaats vinden binnen de dorpsgrenzen van Vessem, Knegsel of Wintelre worden in behandeling genomen. In geval van twijfel over ‘commercieel zijn’, beslist het bestuur in overleg met de evenementencoördinator.


Indien u zelf hulpverleners beschikbaar hebt (EHBO/BHV), dan kunt u dat in onderstaand formulier aangeven. De EHBO-vereniging bepaalt of zij daar gebruik van wil maken! Onze basis eerste hulpverleners staan altijd met minimaal 2 personen op een EHBO post, houdt u daar bij de aanvraag a.u.b. rekening mee.

Het bestuur van EHBO Vessem c.a. kan (in overleg met de evenementencoördinator en aanvrager) afwijken van voorstaande en de hierna vermelde spelregels / voorwaarden. Door het bestuur van EHBO Vessem c.a. kunnen, in voorkomende gevallen, ten alle tijden aanvullende voorwaarden gesteld worden.

Zijn er vragen voor of nadat de hulpverleningsaanvraag is ingediend, dan kunt hier hierover onze evenementencoördinator bereiken via hulpverlening@ehbovessem.nl.

Met het indienen van het aanvraagformulier gaat u verder expliciet akkoord met onderstaande spelregels / voorwaarden:

 1. Onze adequate hulpverlening te kunnen bieden komen wij altijd met minimaal twee Basis Eerstehulpverleners (tenzij in voorgenoemd overleg anders met elkaar wordt besloten);
 2. Om goed hulp te kunnen verlenen dient de aanvragende organisatie te zorgen voor een overdekte, droge (warme) en verlichte ruimte, die zo nodig afgeschermd kan worden. In deze ruimte dient ruim plaats te zijn voor een veldbed, enkele stoelen en een tafel. De ruimte moet voldoende plek bieden om hulp te verlenen.
  De EHBO-post dient ingericht te worden op een centrale plaats die nabij beschikbare toiletten en stromend water is. De EHBO-post moet bereikbaar zijn voor een ambulance / hulpdiensten;
 3. Wij verzoeken u de EHBO-post duidelijk zichtbaar aan te geven en herkenbaar te maken;
 4. Voor de dienstverlening door onze EHBO-ers (Basis Eerstehulpverleners) wordt een bijdrage gevraagd welk volledig ten goede komt aan onze EHBO-vereniging, deze vergoeding bedraagt per hulpverlener € 5,00 per uur (voor inzet hulpverleners tussen 07.00 en 22.00 uur). Bij inzet van hulpverleners tussen 22.00 uur en 07.00 uur wordt het dubbel uurtarief in rekening gebracht;
 5. Bij overschrijding van de afgesproken eindtijd(en) brengen wij € 10 per uur per basis hulpverlener aanvullend in rekening;
 6. De organisatie van het evenement dient voor gratis drinken te zorgen voor de Basis Eerstehulpverleners. Wanneer het evenement langer duurt dan 2 uur dan dient de organisatie te zorgen voor gratis lunchpakketten voor de Basis Eerstehulpverleners. Indien niet aan voorgenoemde verzorging wordt voldaan, worden kosten gedeclareerd en toegevoegd aan de factuur bij de aanvragende organisatie;
 7. EHBO Vessem c.a. mag de in onderstaand formulier vermelde gegevens van aanvrager, conform het privacyreglement van onze vereniging, delen met haar EHBO-ers teneinde bereikbaarheid tijdens uw evenement te waarborgen;
 8. EHBO Vessem c.a. is niet aansprakelijk voor schade aan of door de vrijwilligers of aan derden bij het uitoefenen van de assistentie;
 9. De EHBO-hulpverlener kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inzet van hun hulpverlening;
 10. De organisator van het evenement dient zorg te dragen voor alle noodzakelijke verzekeringen en vergunningen.