aanvraag hulpverlening

Reglement hulpverleningsaanvragen EHBO Vessem

Dit reglement is van toepassing op de inzet van EHBO hulpverlening bij evenementen door de EHBO vereniging Vessem, Knegsel en Wintelre (hierna kortweg EHBO Vessem c.a.).
Voor de aanvraag van hulpverlening dient het onderstaande aanvraagformulier gebruikt te worden.
Om de beschikbaarheid van EHBO-ers te garanderen is het noodzakelijk dat organisatoren van evenementen/activiteiten minimaal 12 weken voor het evenement of activiteit de aanvraag indienen. Wij zullen uw aanvraag dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van uw evenement, beantwoorden. De vereniging hanteert het first come/ first service principe, d.w.z. hoe eerder uw aanvraag ingediend is hoe meer kans er is dat de aanvraag wordt gehonoreerd. Door de vele aanvragen kan het voorkomen dat wij uw aanvraag niet kunnen uitvoeren.
Indien u zelf hulpverleners beschikbaar hebt (EHBO/BHV), dan kunt u dat in onderstaand formulier aangeven. De EHBO-vereniging bepaald of zij daar gebruik van willen maken! Onze hulpverleners staan altijd met minimaal 2 personen, houdt u daar a.u.b. rekening mee bij de aanvraag.
Met het indienen van het aanvraagformulier gaat u expliciet akkoord met onderstaande:

 • Om goed hulp te kunnen verlenen dient de aanvragende vereniging te zorgen voor een overdekte en droge ruimte, die zo nodig afgeschermd kan worden. In deze ruimte dient ruim plaats te zijn voor een veldbed enkele stoelen en moet voldoende ruimte bieden om hulp te verlenen;
 • Wij verzoeken u de EHBO-post duidelijk zichtbaar aan te geven en herkenbaar te maken;
 • De organisatie van het evenement dient voor gratis drinken te zorgen voor de hulpverleners. Wanneer het evenement langer duurt dan 2 uur dan dient de organisatie te zorgen voor gratis lunchpakketten voor de hulpverleners;
 • Voor de dienstverlening door onze EHBO-ers wordt een bijdrage gevraagd welk volledig ten goede komt aan onze EHBO-vereniging, deze vergoeding bedraagt per hulpverlener € 5,00 per uur (voor inzet hulpverleners tussen 07.00 en 22.00 uur). Bij inzet van hulpverleners tussen 22.00 uur en 07.00 uur wordt het dubbel uurtarief in rekening gebracht;
 • De EHBO-vereniging Vessem c.a. mag de in onderstaand formulier vermelde gegevens van aanvrager, conform het privacyreglement van de vereniging, delen met haar EHBO-ers teneinde bereikbaarheid tijdens uw evenement te waarborgen;
 • EHBO-vereniging Vessem c.a. is niet aansprakelijk voor schade aan of door de vrijwilligers of aan derden bij het uitoefenen van de assistentie;
 • De EHBO-hulpverleners kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inzet van hun hulpverlening.
 • Aanvullende richtlijnen en maatregelen a.g.v. COVID-19 (zie voor uitgebreidere beschrijving het vermelde in ons coronaprotocol):
  • De EHBO-posten dienen droog te zijn en er moet regelmatig gelucht worden. Er dient voldoende materiaal beschikbaar te zijn (op grond van de risico-inschatting).
  • De plaatsing van materiaal en apparatuur moet efficiënt zijn, zodat niet onnodig materiaal verontreinigd raakt en dus schoongemaakt dient te worden.
  • De oppervlakken van bijvoorbeeld stoelen en tafels dienen na iedere bezetting gedesinfecteerd te worden. Desinfectiemateriaal zoals handgel en reinigingsmiddel dienen in de EHBO-post aanwezig te zijn.
  • De EHBO-post dient afsluitbaar te zijn, zodat er niemand zo maar binnen kan lopen, wanneer de hulpverleners niet aanwezig zijn.
  • De EHBO-vereniging zorgt zelf voor persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen, mondmaskers, oogbescherming, spatschermen, mutsen en/of jassen/wegwerpschorten. Gebruikte beschermingsmiddelen zullen achteraf gedeclareerd worden bij de organisatie.
  • Wij willen flexibel zijn in deze bijzondere coronatijden en zullen waar het kan meedenken in uw aanvraag. Normaal gesproken moet een aanvraag uiterlijk 12 weken van te voren gedaan zijn. Deze termijn verkorten we naar uiterlijk 6 weken voor aanvang van uw evenement.
  • De EHBO-vereniging verplicht haar eigen leden op dit moment niet om te EHBO-en tijdens een evenement. Wij respecteren de keuze van onze leden om hierin terughoudend te zijn, dit in het verlengde van de coronapandemie.
  • De EHBO-vereniging kan op voorhand er voor kiezen om bij bepaalde evenementen niet aanwezig te zijn. U moet hierbij denken aan evenementen waarbij uit ervaring nauwelijks noemenswaardige letsels optreden en aan commerciële evenementen. E.e.a. ter beoordeling aan het bestuur en de evenementencoördinator van EHBO-vereniging Vessem c.a. Middels deze regel trachten wij een aantal evenementen wel op de juiste manier van dienst te kunnen zijn.
  • Om in deze coronatijd een evenement te organiseren zal uw organisatie hoogstwaarschijnlijk toestemming moeten hebben van de gemeente Eersel (evenementen buiten onze drie kerkdorpen worden overigens, zoals ons beleid is, geheel niet in behandeling genomen). Bij het indienen van deze hulpverleningsaanvraag beschikt u dan ook over deze toestemming van de gemeente Eersel.